INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W DĘBLINIE

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych od 25 maja 2018 r. i rozpoczęciem stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO) informujemy, że:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 w/w rozporządzenia Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie, tel. 81 8830289, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie możliwy jest pod numerem tel. 81 8830289, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane Uczniów zgromadzone są w celu rekrutacji i są przechowywane przez szkołę do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe).
 4. Dane Pracownika przetwarzane są w celach związanych z zatrudnieniem, w szczególności w celu wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Pracodawcę. Podstawą prawną przetwarzania przez Pracodawcę danych osobowych jest zawarta umowa o pracę oraz przepisy prawa nakładające określone obowiązki na Pracodawcę. Podanie danych osobowych przez Pracownika jest obowiązkowe w zakresie, w jakim wynika z art. 221 Kodeksu pracy.
 5. Dane Kontrahentów przetwarzane są w celach realizacji umów i wystawiania faktur, rachunków, regulowania płatności, windykacji należności.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jedynie w zakresie i celu wynikającym i przepisów prawa.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą:
 • organy administracji publicznej (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe) – na mocy odpowiednich przepisów prawa;
 • zakłady opieki zdrowotnej w celach związanych z medycyną pracy;
 • podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
 • banki – w celu wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych na rzecz Pracownika w przypadku ich wypłaty za zgodą Pracownika na rachunek bankowy;
 • podmioty świadczące dodatkowe usługi dla pracowników i uczniów, takie jak opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe,– wyłącznie w przypadku korzystania przez pracownika z tych usług.
  9. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
  10.
  Uczniowie, pracownicy, kontrahenci mają prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.