Informacja dla rodziców oraz uczniów
o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

 W związku z zawieszeniem zajęć:

  1. Od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zajęcia edukacyjne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji (w czasie rzeczywistym).
  3. Każdy nauczyciel wskaże każdemu uczniowi źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie mogą skorzystać. Nauczyciel obowiązany jest również do łączenia naprzemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
  4. W czasie, w którym odbywają się zajęcia (zgodnie z planem lekcji) uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem za pośrednictwem dziennika lekcyjnego lub komunikatorów.
  5. Każdy rodzic/prawny opiekun ucznia może skontaktować się z wychowawcą zdalnie na dotychczasowych zasadach (rozmowa telefoniczna, email, dziennik elektroniczny).
  6. Szczegółowe informacje uczniowie i rodzice otrzymają drogą mailową lub wiadomość przez dziennik lekcyjny.