Podpisanie umów na realizację  projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”

             W ramach realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego informujemy, że w  dniu 20 kwietnia 2020 r. Powiat Rycki podpisał umowę z firmą „SKADAR Arkadiusz Skawiński” na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku szkoły ZSZ Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie.

W imieniu Powiatu Ryckiego umowę podpisał Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki Pan Dariusz Cenkiel.

     Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi 2 144 000, 00 zł . Planowany termin wykonania inwestycji 30 września 2020 r.

W tym samym dniu została również podpisana  umowa z Panem Jackiem Gilewiczem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania.unia term