MONTER INSTALACJI SIECI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych jest jednym z najpopularniejszych zawodów w ostatnich latach. Rozwijająca się branża budowlana stale poszukuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.

 W trakcie nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych będziesz zdawał dwa egzaminy zawodowe tzw. kwalifikacji:

 • B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych. (czerwiec, klasa II)
 • B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych. (czerwiec, klasa III)

Po egzaminie otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne (certyfikat). Posiadane świadectwa kwalifikacyjne i dyplom umożliwią ci podjęcie zatrudnienia.

 Praktyczna nauka zawodu będzie się odbywała w porozumieniu u pracodawcy. Uczniowie zostają zatrudnieni jako pracownicy młodociani i w związku z tym otrzymują comiesięczne wynagrodzenie, a okres nauki wlicza się do stażu pracy. Teoretyczne przedmioty realizowane są w szkole.

 Podczas nauki nauczysz się:

 • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

 To zawód dla ciebie, jeśli:

 • jesteś sprawny fizycznie,
 • masz refleks, dobrą koordynację ruchowo-wzrokową,
 • masz podzielność i koncentrację uwagi, zręczność palców i rąk,
 • masz umiejętność szybkiego przestawienia się z jednej czynności na drugą,
 • potrafisz współpracować z zespołem.

 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych może być zatrudniony:

 • w firmach budowlanych i instalacyjnych,
 • przedsiębiorstwach związanych z budową i remontem sieci komunalnych,
 • warsztatach rzemieślniczych,
 • warsztatach remontowo-montażowych,
 • administracjach domów mieszkalnych.

Może też prowadzić własną firmę.

Kandydat na ucznia tej klasy powinien samodzielnie zapewnić sobie praktykę zawodową lub zwrócić się o pomoc do cechu.

Po ukończeniu szkoły uczeń będzie mógł podnosić swoje kwalifikacje kontynuując naukę na kursach kwalifikacyjnych lub w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.