Na przełomie listopada i grudnia 2014 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej miała miejsce ewaluacja zewnętrzna przeprowadzana przez zespół wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Jej wyniki dostarczają informacji na temat badanej szkoły. Tworzą opis pozwalający rodzicom, uczniom, nauczycielom
i wszystkim zainteresowanym dowiedzieć się, jak wartościowe są działania podejmowane w szkole. Oceniają czy:

  • uczniowie czują się w niej bezpiecznie,
  • nauczyciele stwarzają im warunki do rozwoju na miarę ich możliwości,
  • szkoła inspiruje do aktywności,
  • szkoła ocenia sprawiedliwie i w sposób sprzyjający uczeniu się.

Ewaluowana szkoła oceniana jest na pięciu poziomach:

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. 
  Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
  Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
  Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Szkoły: Technikum Ekonomiczne i Technikum Gastronomiczne wchodzące w skład ZSZ nr 2 w Dęblinie uzyskały najwyższe wyniki ewaluacji w badanych obszarach w powiecie ryckim.

Wymagania podlegające ewaluacji oraz stopień ich spełnienia przedstawiają poniższe tabele.

TECHNIKUM EKONOMICZNE

Wymaganie

Stopień spełnienia wymaganiaprzez szkołę

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Poziom A
Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Poziom A

Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Poziom B 

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

Wymaganie

Stopień spełnienia wymagania przez szkołę

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Poziom B 
Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Poziom A   

Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Poziom B 

Raporty dotyczące oceny pracy wszystkich szkół są zamieszczone na stronie 

Przeczytaj i porównaj :)