Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej - podanie

Regulamin rekrutacji - regulamin

Lista ośrodków, gdzie można wykonać badania lekarskie - lista


INFORMACJE ODNOŚNIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W DĘBLINIE
OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Ważne informacje:

  1. 16.05 - 24.06.2022 r. złożenie wniosku przez kandydata o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  2. 01.06 - 17.06.2022 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  3. 22.07.2022 r. podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  4. 22.07 - 28.07.2022 r.  potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  5. 29.07.2022 r.  podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Wymagania sanitarne podczas składania dokumentów w sekretariacie szkoły:

- osoba mająca dostarczyć dokumenty przychodzi z zasłoniętymi ustami i nosem.

- przy wejściu do szkoły bezwzględnie musi zdezynfekować ręce.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00.